Дело F-103/15: Определение на Съда на публичната служба (втори състав) от 21 юли 2016 г. — Trampuz/Комисия (Публична служба — Социална сигурност — Здравноосигурителна схема — Възстановяване на остатъка след авансовото плащане за медицински разходи — Изпълнение на отменително решение на Общия съд — Възражение за недопустимост — Неизпълнение на изискванията, свързани с досъдебната процедура — Акт с неблагоприятни последици — Извлечение от пенсионната партида — Изискване за подаване на жалба по административен ред — Просрочие — Член 83 от Процедурния правилник)