Gemensamma EES-Kommitténs beslut nr 8/97 av den 10 mars 1997 om ändring av bilaga XIII (Transport) till EES-avtalet