EEZ Apvienotās komitejas Lēmums Nr. 8/97 (1997. gada 10. marts), ar ko groza EEZ līguma XIII pielikumu (Transports)