Απόφαση της Μεικτής Επιτροπής του ΕΟΧ αριθ. 8/97 της 10ης Μαρτίου 1997 για την τροποποίηση του παραρτήματος ΧΙΙΙ (μεταφορές) της συμφωνίας για τον ΕΟΧ