Заключение на генералния адвокат Jacobs представено на27 април 1994 г.