Протокол относно условията и договореностите за приемането на Република България и на Румъния в Европейския съюз - Приложение II:Списък на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген, както са интегрирани в рамките на Европейския съюз и в актовете, които се основават на тях или които по друг начин са свързани с тях, които разпоредби са задължителни и се прилагат в новите държави-членки, считано от присъединяването (по член 4, параграф 1 на Протокола)