Решение на Комисията от 18 февруари 2005 година за изменение на Решение 2003/760/ЕО за определяне на специални условия, регулиращи вноса на рибни продукти от Френска Полинезия по отношение на посочването на компетентния орган и образеца на здравен сертификат (нотифицирано под номер С(2005) 356)Текст от значение за ЕИП. PROPCELEX