C/2016/1609 Решение (ЕС) 2016/423 за изпълнение на Комисията от 18 март 2016 година за разрешаване на някои лаборатории в Египет, Обединените арабски емирства и Съединените американски щати да извършват серологични тестове за мониторинг на ефикасността на ваксините против бяс при кучета, котки и порове (нотифицирано под номер С(2016) 1609) (Текст от значение за ЕИП)