Nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1995/2006 z  13. decembra 2006 , ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev