Padomes Regula (EK, Euratom ) Nr. 1995/2006 ( 2006. gada 13. decembris ), ar kuru groza Regulu (EK, Euratom ) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam