Специален доклад № 22/2015 — „Надзорът на ЕС върху агенциите за кредитен рейтинг — добре установен, но все още не напълно ефективен“