Директива на Съвета от 25 юли 1978 година за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно седалката на водача на колесните трактори в селското или в горското стопанство (78/764/ЕИО)