Директива 96/49/ЕО на Съвета от 23 юли 1996 година относно сближаване на законодателствата на държавите-членки по отношение на железопътния превоз на опасни товари