TITJUR Componenta/Комисия Определение на председателя на Първоинстанционния съд от 25 април 2006 г. # Componenta Oyj срещу Комисия на Европейските общности. # Обезпечително производство. # Дело T-455/05 R.