Директива 2001/25/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 4 април 2001 година относно минималната степен на обучение на морските лица