Насоки (ЕС) 2015/510 на Европейската централна банка от 19 декември 2014 г относно прилагането на рамката на паричната политика на Евросистемата (Насоки относно общата документация) (ЕЦБ/2014/60) (преработен текст)