Заключение на генералния адвокат M. Bobek, представено на 8 септември 2016 г. Заключение на генералния адвокат M. Bobek, представено на 8 септември 2016 г.#Andrew Marcus Henderson срещу Novo Banco SA.#Преюдициално запитване, отправено от Tribunal da Relação de Évora.#Преюдициално запитване — Съдебно сътрудничество по граждански или търговски дела — Връчване на съдебни и извънсъдебни документи — Регламент (ЕО) № 1393/2007 — Членове 8, 14 и 19 — Връчване чрез пощенски услуги на документ за образуване на съдебно производство — Липса на превод на документа — Приложение II — Формуляр-образец — Липса — Последици — Връчване с препоръчано писмо с обратна разписка — Липса на връщане на обратната разписка — Получаване на документа от трето лице — Условия за валидност на процедурата.#Дело C-354/15.