Писмен въпрос E-5341/10 Richard Seeber (PPE) до Комисията. Страни кандидатки за членство в ЕС — Исландия, Хърватия, Турция