Заключение на генералния адвокат Geelhoed представено на15 септември 2005 г. # Комисия на Европейските общности срещу Федерална република Германия. # Неизпълнение на задължения от държава-членка - Член 49 ЕО - Свободно предоставяне на услуги. # Дело C-244/04. TITJUR Комисия/Германия