Κοινή δράση 2005/889/ΚΕΠΠΑ της 25ης Νοεμβρίου 2005 σχετικά με την ίδρυση αποστολής συνοριακής συνδρομής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το σημείο διέλευσης της Ράφα (EU BAM Rafah)