PROPCELEX Решение на Комисията от 27 октомври 2004 година за одобряване на размяната на писма между Службата на Организацията на обединените нации за координиране по хуманитарните въпроси (UNOCHA) и Комисията на Европейските общности относно тяхното сътрудничество в рамките на реакцията при бедствия (в случай на едновременни интервенции в страна, засегната от бедствие)Текст от значение за ЕИП.