Двадесет и първа Директива 97/45/ЕО на Комисията от 14 юли 1997 година относно адаптиране към постиженията на техническия прогрес на приложения II, III, VI и VII към Директива 76/768/ЕИО на Съвета относно сближаването на законодателствата на държавите-членки, свързани с козметични продуктитекст от значение за ЕИП.$