Διορθωτικό στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2019/628 της Επιτροπής, της 8ης Απριλίου 2019, για τον καθορισμό υποδειγμάτων επίσημων πιστοποιητικών που αφορούν ορισμένα ζώα και αγαθά και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2074/2005 και του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2016/759 όσον αφορά τα εν λόγω υποδείγματα πιστοποιητικών (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 131 της 17ης Μαΐου 2019)