Писмен въпрос E-1820/04, зададен от Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (PPE-DE) на Съвета. Combating trafficking in human beings under the new post-enlargement circumstances