Официален вестник на Европейския съюз, C 386, 14 декември 2012г