Fleisch-Winter TITJUR Решение на Съда (първи състав) от 1 декември 2005 г. # Fleisch-Winter GmbH & Co. KG срещу Hauptzollamt Hamburg-Jonas. # Искане за преюдициално заключение: Bundesfinanzhof - Германия. # Възстановявания при износ. # Дело C-309/04.