Резолюция на Европейския парламент от 24 април 2007 г. относно борбата с ХИВ/СПИН в рамките на Eвропейския съюз и в съседните страни, 2006-2009 г. (2006/2232(INI))