Регламент за изпълнение (ЕС) № 686/2012 на Комисията от 26 юли 2012 година за възлагане на държавите членки на извършването на оценка на активните вещества за целите на процедурата по подновяване (текст от значение за ЕИП)