Дело C-423/18: Решение на Съда (осми състав) от 17 октомври 2019 г. (преюдициално запитване от Finanzgericht Baden-Württemberg — Германия) — Südzucker AG/Hauptzollamt Karlsruhe (Преюдициално запитване — Селско стопанство — Обща организация на пазарите — Регламент (ЕО) № 967/2006 — Член 3, параграф 2 — Захар — Такса за свръхпроизводство — Срок за уведомяване за общия размер на дължимата такса — Максимален срок за последваща корекция — Принципи на пропорционалност, правна сигурност и защита на оправданите правни очаквания)