Официален вестник на Европейския съюз, C 314, 27 октомври 2011г