Съединени дела C-406/17—C-408/17 и C-417/17: Определение на Съда (десети състав) от 14 май 2019 г. (преюдициални запитвания от Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio — Италия) — Acea Energia SpA (C-406/17), Green Network SpA (C-407/17), Enel Energia SpA (C-408/17)/Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Autorità per l'Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico, Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni C-406/17, C-407/17 и C-408/17), Hera Comm Srl (C-417/17)/Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Autorità per l’Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico (Преюдициално запитване — Член 99 от Процедурния правилник на Съда — Директива 2005/29/ЕО — Нелоялни търговски практики от страна на търговци към потребители на вътрешния пазар — Директива 2009/72/ЕО — Вътрешен пазар на електроенергия — Директива 2009/73/ЕО — Вътрешен пазар на природен газ — Директива 2011/83/ЕС — Агресивни търговски практики — Сключване на договори за доставка на електроенергия и на природен газ, които не са били поискани от потребителите — Сключване на дистанционни договори или договори извън търговски обект в нарушение на правата на потребителите — Орган, компетентен да санкционира такива практики)