Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/232 на Комисията от 13 февруари 2015 година за изменение и поправка на Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 по отношение на условията за одобряване на активното вещество медни съединения Текст от значение за ЕИП