Съобщение на Комисията за изменение на приложение I към Насоките за регионалната помощ за периода 2014—2020 г.$