Решение на Комисията от 19 септември 2012 година относно държавна помощ SA.31883 (2011/C) (ex N 516/2010), която Австрия е предоставила и планира да предостави на Österreichische Volksbanken-AG (нотифицирано под номер C(2012) 6307) (само текстът на немски език е автентичен) (текст от значение за ЕИП) (2013/298/ЕС)