Заключение на генералния адвокат Trabucchi представено на22 октомври 1975 г.