Регламент (ЕС) № 317/2010 на Комисията от 16 април 2010 година за приемане на спецификациите на ad hoc модула за 2011 г. относно заетостта на хората с увреждания за извадковото изследване на работната сила, предвидено в Регламент (ЕО) № 577/98 на Съвета (текст от значение за ЕИП)