Директива на Съвета от 15 юни 1988 година за определяне на ветеринарно-санитарните правила, приложими за месо, предназначено за местния пазар и размера на таксите, налагани по силата на Директива 85/73/EИО по отношение на инспекцията на такова месо (88/409/EИО)