Πρόσκληση υποβολής προτάσεων — EACEA/34/2019 στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ Κεντρική δράση 3: Υποστήριξη μεταρρυθμίσεων πολιτικής Κοινωνική ένταξη και κοινές αξίες: η συνεισφορά στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης2019/C 358/03