Заключение на генералния адвокат Elmer представено на8 февруари 1996 г.