Заключение по съединени дела на генералния адвокат Roemer представено на12 май 1970 г.