Резолюция на Европейския парламент от 17 септември 2014 г. относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията в съответствие с точка 13 от Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление (заявление ЕФПГ/2014/001 EL/Nutriart от Гърция) (COM(2014)0376 – C8-0032/2014 – 2014/2042(BUD))