Apvienotās lietas T-322/14 un T-325/14: Vispārējās tiesas 2016. gada 12. maija spriedums – mobile.international/EUIPO – Rezon (“mobile.de”) Eiropas Savienības preču zīme — Spēkā neesamības atzīšanas process — Eiropas Savienības vārdiska un grafiska preču zīme “mobile.de” — Agrāka valsts grafiska preču zīme “mobile” — Agrākas preču zīmes faktiska izmantošana — Regulas (EK) Nr. 207/2009 15. panta 1. punkts, 57. panta 2. punkts un 76. panta 2. punkts — Regulas (EK) Nr. 2868/95 40. noteikuma 6. punkts