Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2015/1500 zo 7. septembra 2015 o určitých ochranných opatreniach proti nodulárnej dermatitíde v Grécku, ktorým sa zrušuje vykonávacie rozhodnutie (EÚ) 2015/1423 [oznámené pod číslom C(2015) 6221] (Iba grécke znenie je autentické) (Text s významom pre EHP)