Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2015/1500 ( 2015. gada 7. septembris ) par dažiem aizsardzības pasākumiem pret nodulāro dermatītu Grieķijā un ar ko atceļ Īstenošanas lēmumu (ES) 2015/1423 (izziņots ar dokumenta numuru C(2015) 6221) (Autentisks ir tikai teksts grieķu valodā) (Dokuments attiecas uz EEZ)