Решение за изпълнение (ЕС) 2015/1500 на Комисията от 7 септември 2015 година относно някои защитни мерки срещу болестта заразен нодуларен дерматит в Гърция и за отмяна на Решение за изпълнение (ЕС) 2015/1423 (нотифицирано под номер С(2015) 6221) (само текстът на гръцки език е автентичен) (текст от значение за ЕИП)