KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI dėl Komisijos naudojimosi įgaliojimais priimti deleguotuosius aktus, suteiktais 2013 m. gegužės 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 525/2013 dėl šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo stebėsenos bei ataskaitų ir kitos su klimato kaita susijusios nacionalinio bei Sąjungos lygmens informacijos teikimo mechanizmo, kuriuo panaikinamas Sprendimas Nr. 280/2004/EB$