Делегиран регламент (ЕС) 2021/115 на Комисията от 27 ноември 2020 година за изменение на приложение I към Регламент (ЕС) 2019/1021 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с перфлуорооктановата киселина (PFOA), нейните соли и свързаните с PFOA съединения (текст от значение за ЕИП)