Дело C-15/15: Решение на Съда (голям състав) от 21 юни 2016 г. (преюдициално запитване от Rechtbank van Koophandel te Gent — Белгия) — New Valmar BVBA/Global Pharmacies Partner Health Srl (Преюдициално запитване — Свободно движение на стоки — Забрана на мерките с равностоен на количествени ограничения за износа ефект — Член 35 ДФЕС — Дружество, установено в нидерландската езикова област на Кралство Белгия — Правна уредба, която изисква като условие за действителност фактурите да бъдат съставени на нидерландски език — Дистрибуторски договор с трансграничен характер — Ограничаване — Обосноваване — Липса на пропорционалност)