Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 288/2019 от 13 декември 2019 година за изменение на приложение I (Ветеринарни и фитосанитарни въпроси) и приложение II (Технически правила, стандарти, изпитвания и сертифициране) към Споразумението за ЕИП [2020/306]