Решение на Комисията от 1 март 2004 година за изменение на Директива 82/894/ЕИО на Съвета относно обявяване на болестите по животните в рамките на Общността във връзка с включване на някои болести по еднокопитните и някои болести по пчелите в списъка на болести, подлежащи на задължително обявяване (нотифицирано под номер С(2004) 578)Текст от значение за ЕИП. PROPCELEX